no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RA/O5-07

Uitgebracht op : 21/05/2007
Publicatie datum: 21/05/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot Wijziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) (DWJ'04/692-a, 1480'02/RNA, LS/16-06).

Naar aanleiding van uw aanvraag om het oordeel van de Raad van
Advies dd. 4 december 2006 inzake bovengenoemd onderwerp en de
behandeling hiervan in de gewone vergadering van de Raad van Advies
op maandag 26 maart 2007 en maandag 21 mei 2007, bericht de Raad
van Advies u als volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene
maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit versterking
budgetdiscipline Land (P.B. 2001, no. 40).
Het onderhavige ontwerp strekt ertoe een aantal begrippen gerelateerd
aan het ontwerp te definiëren. Dit wordt noodzakelijk geacht in verband
met de onduidelijkheid die is ontstaan ter zake de betekenis van deze
begrippen. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele
verouderde begrippen te vervangen.
Voorts strekt het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit ertoe invulling te
geven aan de norm om een lange termijn projectie van de financiële
gevolgen voor het Land op te nemen in de toelichting behorende bij een
wetsontwerp, waarin nieuwe beleidsvoornemens of toezeggingen met
betrekking tot het te voeren beleid worden uitgewerkt, alsmede in andere
stukken waarin aan de Staten mededeling wordt gedaan van dergelijke
voornemens of toezeggingen.

Algemeen
Tijdens een eerste beraadslaging inzake dit ontwerp werd ingebracht een
vraagstelling inzake de behandeling van niet alleen het ontwerplandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) maar ook voor wat betreft het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot
wijziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden (P.S. 2001,
no. 110). Dit aangezien in het aangeboden pakket van de adviesaanvraag dit ontwerp
ook was aangeboden.
Door de Raad van Advies is echter geconstateerd dat gezien de beslissing van 29
november 2006 van de Raad van Ministers, de Raad van Ministers alleen een beslissing
tot aanbieding aan de Gouverneur heeft genomen inzake het ontwerp-Iandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit versterking
budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40) met daarbij het verzoek deze ter advisering
voor te leggen aan de Raad van Advies.
Sij de ontvangen stukken was geen raadsbeslissing inzake het ontwerp-Iandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit versterking
budgetdiscipline eilandgebieden (P.S. 2001, no. 110) gevoegd. Tevens was op het stuk
inzake het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Landsbesluit versterking budgetdiscipline eilandgebieden (P.B. 2001, no. 110) een
geschreven tekst opgenomen om het betreffende stuk te deponeren.
Ten gevolge hiervan heeft de Raad besloten om thans alleen een advies uit te brengen
inzake het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het
Landsbesluit versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40).
Indien het de bedoeling is dat de Raad ook inzake het ontwerp-Iandsbesluit, houdende
algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit versterking budgetdiscipline
eilandgebieden (P.S. 2001, no. 110) adviseert, dan ontvangt de Raad gaarne een
aanvraag hiertoe volgens de gebruikelijke wijze c.q de officiële daartoe vastgelegde
procedure.

Het ontwerp
De Raad vraagt aandacht voor de definitie van het begrip "overschrijding" zoals
opgenomen in onderdeel A, artikel I.
De Raad is van oordeel dat in de gehanteerde definitie voor het begrip "overschrijding"
niet genoeg recht wordt gedaan aan het "preventieve karakter" m.b.t.
begrotingstekorten oftewel de definitie draagt niet zozeer bij aan de budgetdiscipline en
het beheersen van de overheidsfinanciën.
De Raad geeft dan ook in overweging de volgende definitie te hanteren: "Een dreigende
hogere realisatie van uitgaven of verplichtingen dan in de landsverordening tot
vaststelling van de begroting is toegestaan". In deze definitie wordt immers gesproken
van een "dreiging" van overbesteding.

De nota van toelichting
Op pagina 4 van de toelichting onder artikel I, onderdeel A, de laatste twee
gedachtestrepen, wordt verwezen naar de zinsnede "door de Staten laatstelijk
goedgekeurde". Naar het oordeel van de Raad dient deze zinsnede te worden
weggelaten. Een vastgestelde wettelijke regeling, in casu landsverordeningen tot
vaststelling of wijziging van de begroting, kan pas in werking treden na het tijdstip van
bekendmaking in een publicatieblad. Er dient rekening te worden gehouden met de
geldende begroting.
In deze vraagt de Raad ook aandacht voor de wetstekst van het Landsbesluit
versterking budgetdiscipline Land (P.S. 2001, no. 40), in het bijzonder de artikelen 3 en
4 waarin de zinsnede "door de Staten laatstelijk goedgekeurde" ook voorkomt.

Overigens kan de Raad zich met de inhoud en doelstelling van het onderhavige
ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, verenigen en geeft in
overweging conform de in het ontwerp opgenomen voorstellen te besluiten, nadat met
vorenstaande opmerkingen rekening zal zijn gehouden.