no Download PDF Print

Adviezen

RvA no. RN043-07

Uitgebracht op : 08/11/2007
Publicatie datum: 08/11/2007

Ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten (3627/RNA (5151/RNA), DWJ'07/848, LB/012-07).

Met verwijzing naar uw verzoek d.d. 23 augustus 2007 om het oordeel van de
Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling ervan in de
vergadering van de Raad van Advies op 5 november 2007 bericht de Raad u als
volgt.

Aan de orde is het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter
uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening tarief van
invoerrechten alsmede van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening Accijns
van sigaretten 1970, strekkende tot wijziging van het tariefpercentage
invoerrechten van reuk- en toiletwaters en van het tarief van accijns van sigaretten.
De regering heeft in het kader van haar beleid om bepaalde sectoren van de
economie te steunen door middel van belastingvoordelen, bepaalde goederen
waarvan onderkend wordt dat ze veelal aan toeristen worden verkocht, aan een
lager tarief onderworpen. Ook reuk- en toiletwater zijn dergelijke goederen.
Het onderhavige ontwerp-Iandsbesluit strekt ertoe, het heffingspercentage van de
invoerrechten op reuk- en toiletwaters dat relatief hoog is in vergelijking met de
andere toeristische goederen te verlagen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen
aan de problematiek die lokale parfumerieën ondervinden waarbij ze gehouden zijn
aan de door de internationale leveranciers vastgestelde verkoopprijzen waardoor
de verkoop van reuk- en toiletwaters in sommige gevallen niet meer rendabel is.

In het kader van het financiële beleid van de regering, inhoudende dat het vaststellen van
besluiten budgetneutraal dient te zijn en deze geen negatief effect mogen hebben op 's
Landskas, zal de verlaging van het tariefpercentage invoerrechten op reuk- en toiletwaters
gepaard gaan met een verhoging van het tarief van accijns van sigaretten. Het door de
verlaging van tariefpercentage op reuk- en toiletwater gederfde inkomen van de overheid
is nagenoeg hetzelfde als de verhoogde inkomsten als gevolg van de verhoging van het
accijns op sigaretten zodat deze wijzingen tezamen inderdaad budgetneutraal zijn.

De voorgestelde wijzigingen hebben de Raad geen aanleiding gegeven tot commentaar.

De Raad geeft de regering dan ook in overweging conform de in het ontwerp opgenomen
voorstellen te besluiten.

Willemstad, 8 november 2007