Persbericht Jaarverslag 2021 Nederlands

WILLEMSTAD –De Raad van Advies Curaçao (RvAC) is normaal terughoudend met het verlenen van ongevraagd advies aan de overheid, maar in 2021 is dat bij vijf gelegenheden toch gebeurd. In het meest recente jaarverslag dat deze week is uitgebracht, wordt gedetailleerd stil gestaan bij dit opvallende gegeven.

In het voorbije jaar heeft de RvAC 28 adviesverzoeken behandeld; in 8 gevallen ging het om een spoedadvies. Dat waren er weliswaar iets minder dan in het eerste corona-jaar, maar de RvAC wijst er regelmatig op dat het vereist is dat de indieners eerst goed voorwerk hebben verricht, terwijl de noodzaak van de snelle behandeling ook moet worden toegelicht. Vervolgens moet de Raad de nodige tijd worden gegund om met een weloverwogen advies voor de dag te komen. De regering komt met regelmaat in tijdnood, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de wetgeving. Toch is het de RvAC in alle acht gevallen gelukt om in drie weken tijd te reageren op de verzoeken om een spoedadvies.

Omdat de RvAC in algemene zin aandacht blijft vragen voor de noodzaak om de kwaliteit van de initiatiefontwerpen die vanuit de Staten komen te verbeteren, is in het verslag de suggestie gedaan om hiervoor wetgevingsjuristen in te schakelen of de juridisch adviseurs van de Staten(leden) te trainen in de wetgevingsleer.

Ongevraagde adviezen

De RvAC is niet gebonden alleen adviezen te verlenen wanneer er een wetsontwerp is ingediend; ook eigener beweging kan de Raad met een advies komen. In 2014, 2015, 2017 en 2018 bracht de RvAC geen ongevraagd advies uit; in 2016 waren dat er twee en in zowel 2019 als 2020 gebeurde het eenmaal. Over het algemeen is de RvAC erg terughoudend met het uitbrengen van een ongevraagd advies, wat ook blijkt uit het geringe aantal van dat soort adviezen dat in de voorbije jaren is uitgebracht. Maar nog voordat prof Rob van Gestel in een thematische bijdrage aan dit jaarverslag met de aanbeveling kwam om meer gebruik te maken van dit middel, voorzag de RvAC in 2021 de Regering vijfmaal van een ongevraagd advies. In het voorbije jaar ging het om (1) wettelijke regelingen die vervallen waren bij de transitie naar de autonome status van Curaçao; (2) voorgestelde regels voor overheidsentiteiten; (3) een ontwerpregeling voor bezoldiging en pensioen van bewindslieden; (4) een ontwerpregeling voor voorzieningen van leden en oud-leden van de Staten; (5) en nogmaals over de vervallen wettelijke 2 regelingen bij de transitie van Nederlandse Antillen naar de nieuwe staatkundige structuur van Curaçao.

Effect van adviezen

De Staatsregeling en de Landsverordening Raad van Advies bieden de optie voor een ongevraagd advies. Als eerste kan het liggen op het werkterrein van de Raad, te weten wetgeving en bestuur. Als tweede kan het een advies betreffen naar aanleiding van een traject van een wetsontwerp of het moet over een zwaarwegend onderwerp gaan dat de Raad in het belang van Curaçao of het Koninkrijk acht.

Voor een ongevraagd advies van de eerste categorie hanteert de RvAC een interne procedure via de eigen werkgroepen. Als de noodzaak daartoe gevoeld wordt, dan gaat de kwestie naar de plenaire vergadering van de Raad waar uiteindelijk beslist wordt of en hoe dat ongevraagde advies aan de Regering wordt uitgebracht. Bij een ongevraagd advies van de tweede categorie gaat het bijvoorbeeld om een advies waarbij de Raad van mening is dat het een actuele kwestie van bestuurlijk-juridische aard betreft waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met bepaalde aspecten, zoals qua uitvoeringscapaciteit, dan wel met grote financieel-economische uitdagingen van het Land.

Het effect van gevraagde (en ongevraagde) adviezen van de Raad in de uiteindelijke wetsvoorstellen is niet altijd duidelijk. Soms kan dit herleid worden uit een onderdeel van de aangepaste toelichting op de (ontwerp)regeling waarin wordt ingegaan op de aanbevelingen van de Raad, wat een ‘nader rapport’ wordt genoemd. Dit kan wel aardig wat stof opleveren voor het parlementaire debat dat nog moet volgen over zo’n wetsontwerp.

Jaarverslag 2021

op website Op de website www.raadvanadvies.cw van de RvAC kan kennisgenomen worden van het volledige jaarverslag 2021. Daarin kan ook kennis worden genomen van de thematische bijdrage van prof Rob van Gestel getiteld “Crisisklimaat of Klimaatcrisis?”. RvAC telt tijdelijk 8 leden De Raad van Advies van Curaçao (RvAC) bestaat momenteel uit vicevoorzitter Lizanne Dindial en de leden Jeffrey Sybesma, Charlene Alberto, Wilfred Flocker, Herbert van der Woude, Michael Willem, Luigi Virginia en Clarion Taylor. Per 11 april 2021 is mevrouw Dindial herbenoemd voor een termijn van vijf jaar in haar functie. Uit overwegingen van verlaging van de kosten is voor 2021 en ook 2022 afgezien van de aanstelling van het negende lid van de Raad, naast het feit dat de zittende acht leden hebben ingeleverd op hun vergoeding. Secretaris van de RvAC is Cadlyn Raphaëla met een staf die de Raad bijstaat.

Uit hoofde van haar functie is Hare Excellentie de Gouverneur Lucille George-Wout voorzitter van dit college. Met haar is vorig jaar zowel in juli als in december van gedachten gewisseld.

Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies Mevrouw mr. C. Raphaëla, secretaris