Werkwijze van de Raad

Werkwijze van de Raad

Alle advies verzoeken worden in een plenaire vergadering van de Raad behandeld. Dat wil zeggen in een vergadering van de voltallige Raad. In die vergadering beraadslaagt de Raad over een adviesverzoek aan de hand van een conceptadvies dat in een werkgroep van de Raad is voorbereid. 

De hoofdregel is dat de adviezen in een plenaire vergadering worden vastgesteld. In uitzonderlijke, spoedeisende gevallen wordt een advies buiten een plenaire vergadering vastgesteld. 

De Raad kent twee werkgroepen waarin de leden zijn ingedeeld, namelijk de Werkgroep Economische, financiële en onderwijsaangelegenheden en de Werkgroep Bestuurlijke, juridische en sociale aangelegenheden. De indeling vindt plaats aan de hand van de voor de werkgroepen gewenste deskundigheid.